Tüzüğümüz

ELAZIĞ İZZETPAŞA VAKFI TÜZÜĞÜ


 A - VAKFIN ADI:


Madde 1- Vakfın adı yapılmış olan"İzzetpaşa Cami noksanlarının ikmali ibadet yeri sosyal,kültürel ve müştemilatını ihtiva eden inşaatını yeniden yaptırmak,İslami kültür,sağlık ve sosyal alanlarda halka hizmet edecek tesisler vücuda getirmek ve bunlarının tamamını yaşatmak vakıf (kısa adı: Elazığ İzzetpaşa Vakfı)dır.


B - VAKFA TAHSİS OLUNAN MEBLAĞ:


Madde 2-  İş bu vakfın senedine imza koyanlar toplam olarak 50.000 Türk Lirasını (Elli bin Türk Lirasını) vakfın amacına terk ve tahsis etmişlerdir. Bu para Vakıflar Bankasının 6164 sayılı hesabına yatırılmıştır. Vakfın amacına tahsis olmuş yukarıdaki meblağ Vakıf Genel Kurulunun üye tam sayısını salt çoğunlukla vereceği kararla veya yapılacak vasiyet ya da bağışlardan Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülecek kısım ve miktarının devir ve eklenmesi suretiyle arttırılabilir. Vakfın Amacının gerçekleştirilmesi için gerekli harcamalar vakıf sermayesi ile karşılanmaz.


C- VAKFIN SERMAYE DIŞINDAKİ GELİR KAYNAKLARI:


Madde 3- Vakfın sermaye dışındaki gelir kaynakları şunlardır: Vakfa yapılacak her türlü yurt içi ve yurt dışı yardımlar,bağışlar ve vasiyetler (Vakıf: İntifa haklarını yaşadıkları veya belli edecekleri sürece uhdelerinde kalmak üzere veya kendilerine belli bir irad bağlamak kaydı ile yapılacak bağışları da kabul edebilir.) Özel veya kamu kuruluşlarının bütçelerine vakfa yardım için konulacak paralar. Yayın Gelirleri Vakfa ait taşınır ya da taşınmaz malların gelirleri. Kanunlar gereğince vakfın iktisap edebileceği diğer gelirler.


D - VAKFIN AMACI:


Madde 4- Halen Elazığ Hürriyet Caddesi üzerinde tapuda kütük 282 281 289 283 290 nolu parselde inşa edilmekte olan İzzetpaşa Camii ve müştemilatının yapımını tamamlamak,bakımını yapmak,onarmak ve yaşatmak; Saray (Hapishane) namı ile maruf Camii sosyal kültürel ve müştemilatını ihtiva eden inşaatını yeniden yapmak,yaptırmak ve yaşatmak.Halkın ibadet yeri,İslam kültürü,İslami eğitim,sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bu hizmetleri karşılayacak tesisler yaptırmak bunların veya evvelce yapılmış bu kabilden tesislerin onarım çalışmalarına yardımcı olmak.Yoksul ve yardıma muhtaç kimsesiz ailelerin geçimlerini idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla yönetim kurulunun tespit edeceği ve isteyeceği yoksulluklarını belgeleyici evrak çerçevesinde aynı ve nakti yardımda bulunmak.

  Gelişen ve değişen içtimai şartlar çerçevesinde halkın istifade edeceği ve ihtiyaçlarını ucuz şekilde temin edebilecekleri şekilde iktisadi kurumlar ve tesisler kurmak ve işletmek. Cemiyetin orta öğretim ve yüksek öğrenime olan ihtiyacı göz önüne alarak gençliğin eğitim seviyesinin yükselmesine ve devletin gücüne yardımcı olmak amacı ile maddi imkanların el vermesi halin de ilk okul,ortaokul,lise,fakülte ve üniversite tesis etmek,aynı ve nakdi yardımda bulunmak. Ülkemizde meydana gelen tabii afetlerde mağdur olan aile ve kişilere bu gibi afetlere maruz kalanlara yardımcı olan Kızılay,Çocuk Esirgeme Kurumu,yetiştirme yurtları vb. Kuruluşlara aynı ve nakdi yardımda bulunmak. Afet ve harpte mağdur olan şehit ailelerine maddi yardımda bulunmak ve sosyal amaçlı tesisler kurmak.


VAKFIN AMACI


(4.Maddeye Ek Şıklar) Maddi imkanları zayıf olan gençlere yurt içi ve yurt dışı öğrenim ve doktora bursları vermek.Bunlar için yurt açmak ve işletmek. Maddi imkanları iyi olan öğrencilere kar amaçlı yurtlar açmak ve maddi imkanı yetersiz olanların yurt sorunlarına yardımcı olmak. Tedavi kurumları,Huzur evleri,Yetimhaneler fakir hastaların tedavilerinde ayni ve nakdi yardım yapmak. Devlete ait kurumların veya sağlık kurumlarının araç,gereç ve malzemelerinin teminin de yardımcı olmak.Fakir çocukları sünnet ettirmek,aş evleri açmak,muhtaç ailelere ve öğrencilere yemek vermek.Vakfın mal varlığını arttırmak gayesiyle iktisadi işletmeler,çok amaçlı şirketler kurmak,kurulmuş olanlara ortak olmaz,hisse senetleri satın almak.Muhtaç ailelerin cenaze masraflarının karşılamak,ücretli veya ücretsiz yöre halkının ihtiyacını karşılamak üzere cenaze arabası ve ambulans almak.Vakfın işlerinin süratli ve zamanında yapılması için vakıf yönetim kurulunca belirlenecek almak. Şekilde vakıf işleriyle ilgili kararlar alıp yürütmek üzere Başkan ve üyelerden biriyle,Genel Sekreterden meydana gelen 3 (üç) kişilik bir icra kurulu kurulabilir. bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulu  tespit edilir. Vakfın önemli organlarından biri genel sekreterliktir.Yönetim kurulunca ihtiyaca göre genel sekreterliğe bağlı :Genel Sekreter yardımcıları, işletmeler genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ücretli personel görevlendirilebilir.Bu personellerin ücretleri, vakıf yönetim kurulunca belirlenir. Kurban Bayramlarında halkın kurbanlarını rahat bir yerde kesmelerini temin etmek amacıyla gerekli hizmetleri verecek tedbirleri almak. İzzetpaşa cami personeli ve vakıf personeli için lojman inşaa etmek ve kiralamak. Sosyal faaliyetler içinde mutalaa edilen kültürel ağırlıklı dini, milli edebi alanda şahsiyetlerle ilgili eserlerle, mahalli alanda hazırlanacak eserlerin nesrini yapmak. Halkımızın bilgilendirilmesi maksadıyla, masraflarını da karşılamak suretiyle davet ederek konferanslar, seminerler, paneller tertip etmek. Halkımızın bilgilendirilmesi için ve günün şartlarına göre iletişimi sağlamak maksadıyla televizyon, gazete, dergi gibi yazılı ve görsel yayımcılık hizmeti vermek.

   Elazığ ve çevresinde yıkılmaya yüz tutmuş veya harap olmuş tarihi eserleri onarmak restore etmek veya bu işlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak.Elazığ ve çevresinde halkın istifade edebileceği uygun yeler de çeşme ve sebiller yaptırmak veya mevcutlardan tahrip olanları onarmak ve yenilmek.

E - VAKFIN ÇALIŞMA TARZI


Madde 5- Vakfın amacını gerçekleştirebilmesi için en geç iki ay içinde ilgili çalışma tarzı hakkında vakıf genel kurulunun toplantısında mevcut üyelerinin çoğunluğuyla verileceği kararla tespit edilen ayrı bir iç yönetmenlikle düzelir.


F - VAKFIN ORGANLARI:


Madde 6-         -Genel Kurul
-Danışma Kurulu
-Yönetim Kurulu
-Genel Sekreterlik
-Denetçiler
-Diğer iller temsilcileridir


Madde 7- GENEL KURUL


   Vakfın Genel Kurulu iş bu vakıf senedinde yazılı kuruculardan oluşur. Kuruculardan birinin ölümü veya herhangi bir suretle vakıftan uzaklaştırıldığı takdirde müracaat eden veya üyelerin gösterdikleri adaylardan birisi genel kurulun salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir.(Yukarıdaki bir buçuk satır tarafımızdan çizilmiştir.) Vakıf Genel Kurulu Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ibra için yılda bir toplanır.Yönetim Kurulu Denetçiler ve Genel Sekreter seçimi her iki yılda bir Genel Kurulun gizli oyu ile yapılır. Vakıf Genel Kurulu Denetçilerin veya genel kurulun tam üye sayısının beşte birinin çağrısıyla da olağanüstü toplanabilir. Vakıf Genel Kurulunun toplantı nisabı tam üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü ilk toplantıda bu nisab gerçekleşmez ise ekseriyet temin edilinceye kadar beklenir. Toplantıyı idare etmek üzere iş'arı oyla bir başkan,bir başkan vekili ve iki katip seçilir.Bunlar vasıtası ile genel kurul zaptı düzenlenir. Yönetim Kurulu başkanın mühür ve imzasını taşıyan pusulalar kongre başkanlığınca da imzalandıktan sonra katipler tarafından isim okunarak tevzi edilir ve seçim esnasında yine isim okunarak toplanır. Genel Kurul kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile verir. Ancak vakıf senedinde ana maddeler değiştirilemez.


 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

   Her yılda bir toplanarak, Vakıf Denetim kurulunun önerilerini gerek yönetim ve gerekse denetleme kurullarının çalışma ve hesaplama raporlarını inceleyip karara bağlamak.Her iki yılda bir toplanarak vakıf yönetim kurulu, denetleme kurulu,danışma kurulu üyeleri ile vakıf genel sekreterini, diğer illerdeki bu vakfa bağlı tesislerin yöneticilerini seçmek. Genel sekreter ve denetleme kurulu üyelerinin ve iller temsilciliklerin ücretini belirtmek. Vakfın amacının gerçekleşmesi için yönetim kurulunun uygulayacağı genel prensipleri tespit etmek 20.05.2006 GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ELAZIĞ İZZETPAŞA VAKFI YÖNETİM KURULUNUN VAKIF SENEDİNİN 4.MADDESİNE(v) BENDİ İLE 7.MADDESİNE(e) BENDİNİN EKLENMESİ TEKLİFİDİR. 


G - VAKFIN AMACI :


Madde 4 - : Vakıf gayesine ulaşmak için ,yasal sınırlamalar dışında ,miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış,vasiyet,satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya,devir ve ferağ etmeye,gelirlerini almaya ve harcamaya,vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal ve gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet ,satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar,gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya,bunlardan yardım almaya,bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,taşınmaz malları irtifak,intifa,sükna,üst,rehin,ipotek gibi mülkiyetin aynı haklarını kabule ,bu hakları kullanmaya,olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerini almaya geçerli banka kefaletlerini kabule,vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya,kefalet ,rehin,ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlama amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler,ortaklıklar kurmaya,kurulu olanlara iştirak,bunları doğrudan işlettirmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim ,tasarruf,mal edinme,inşaat vb sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlar kullanmaz.


 Madde 7 - GENEL KURUL


  Vakıf Genel Kurulunda ekseriyet temin edilmediği takdirde; 1 hafta sonra aynı gün ve saatte,aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda, toplantı nisabı üye tam sayısının üçte bir inden(1/3) az olamaz. Gerek bu senette ve gerekse kanunlar da kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Madde 8 - DANIŞMA KURULU


    Vakıf Danışma Kurulu,Genel Kurulun seçeceği ve özellikle vakıf amacına yardımcı olacak nitelikte ki bilim ve iş adamlarından kurulu en çok 15 kişiden meydana gelir. Elazığ il müftüsü daimi üyedir. Danışma Kurulu üyesi seçilebilmek için genel kurul üyesi olmak şart değildir. Danışma Kurulu Gerektikçe yönetim kurulunun çağrısı ile ve danışma kurulundan 3 üyenin talebi ile de toplanır. Vakfın yaptığı ve gelecek yıllar için yapacağı çalışmalar hakkında tavsiyelerini bir rapor halinde bildirir. Bu raporun birer örneği danışma kurulu tarafından denetçiler kuruluna da verilir. Yönetim kurulu bu raporları gerektiği şekilde değerlendirir ve ayrıca durumu ilk olağan veya olağanüstü toplantısında genel kurulun bilgisine sunar. Yönetim Kurulu lüzum görürse sekreter adayı tespitin de danışma kurulunun mütalaasını alır.


Madde 9 - YÖNETİM KURULU


  Yönetim Kurulu en çok 7 üyeden teşekkül eder. Ancak genel kurul isterse bu miktarı azalta bilir. 5 kişiden az olamaz. Genel Kurul aralarında 7 asil ve 7 yedek üye aldığı oy sırasında göre gizli oyla tespit eder, yönetim kurulu üyeliğinin süresi 2 yıldır. Kurula tekrar seçilmek caizdir. Yönetim Kurulu üyeliğinden vefat ve sair sebeplerle açılma olduğundan mevcut yedek üyelerden en çok oy alan kendiliğinden üye olur. Ancak ,bu üye eskisinin üyelik süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeliği fahridir. Yönetim kurulu,seçimi müteakip aralarında bir başkan,bir başkan yardımcısı ve br takip üye seçer. Yönetim kurulunun toplantı nisabı tam üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Yönetim Kurulu başkanı bulunmadığı zamanlar da başkan yardımcısı her husus da başkanı temsil eder.


Madde 10 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:


   Vakfın amacının gerçekleştirilebilmesi için gerekli işlem ve hizmetleri karara bağlayarak sekreteri bu işler için vazifelendirmek ve genel sekreteri denetlemek. Vakfın yararına gelir ve yardımlar sağlamak,bağış kabul etmek varsa bağış şartlarını tespit ve bu şartlara muvafakat etmek. Vakfa taşınır veya taşınmaz varlık sağlamak bu amaçla gereklidir,tesisleri almak ve yapmak.Vakfın işlerini tedviri. İzzetpaşa Cami inşaatı veya vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için yapılacak tesislerin yapım ve çalıştırılmasıyla her türlü araç ve gereçlerin piyasadan veya ithal suretiyle bedelli veya bedelsiz sağlamak için özel yahut resmi kurumlar nezdin de gerekli her türlü işlemleri yapmak veya bunlar için genel sekreter veya başka bir kişiye yetki vermek.Vakfı üçüncü kişilere karşı adli,idari,yargı mercileri ile diğer resmi veya özel kuruluşlar nezrinde her kademe de tam yetki ile veya resmi yetki ile temsil edecek kişiyi yada kişileri imzalarıyla vakfı ilzam edecek veya taahhüt altına sokacak kişiyi ya da kişileri tespit ve tahin etmek ve bu kişilerin ücretlerini tespit etmek. Gerekli gördüğünden vakıf genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,Genel Sekreterin gerekçesiyle teklif edeceği personeli muvafık ise atamak ve verilecek ücreti tespit etmek.Gerektiğinden genel sekreterin yetkilerini kaldırarak olağanüstü toplanarak genel kurula sunmak, danışma denetim kurullarıyla müştereken toplanarak karar vermek ve verilen kararları uygulamak. Gerek bu senetle ve gerekse kanunun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

Madde 11 -  GENEL SEKRETER:


    Genel Sekreter her iki yılda bir yapılan vakıf genel kurulunun normal toplantısında gizli oyla seçilir,genel kurul isterse genel sekreteri hariçten de seçebilir. Genel Sekreterin vefatı veya herhangi bir sebeple görevden alınması halinde yönetim ve danışma kuralları en geç üç gün içinde müşterek bir toplantı yaparak kendi aralarında veya dışarıdan birisini tüm mevcutların salt çoğunluğu ile geçici sekreteri seçerler ve durum yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına arz edilir. Genel Sekreterin görevini kötüye kullanması vakfın gayelerine uymayan halleriyle yönetim ve genel kurul kararlarına karşı bulunması,kanunen suç sayılacak suistimal,irtikabı,irtişa,hırsızlık vs. Gibi uygunsuz hareketlerinden birine tevessül etmesi veya adli idari ve kaza mercileri tarafından vazifeden men-i vuku unda yönetim,danışman ve denetim kurulları müştereken toplanarak görevine son verir ve keyfiyet gereği için genel kurula arz edilir.

Madde 12 -  GENEL SEKRETERİN SORUMLULUK GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:


   Genel Kurul ve dolayısıyla yönetim kuruluna karşı sorumlu olup,vakfın yönetim kurulu direktiflerine göre yürütme organı sıfatıyla alınan kararları uygulamak, Her sene yılbaşı itibariyle bilanço,her genel kurul toplantısına sunulmak üzere çalışma raporu hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.Vakfın amacına uygun çalışmaları sağlayacak her türlü tasarılar ile bütçe ve kadro hazırlıklarını yapmak ve denetçilerin görevlerini kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak. Vakfın ayni ve nakdi tüm varlığının tüm varlığının korunmasını sağlamak. Kurulan tesisleri ile vakıf arasında koordinasyonu sağlamak. Vakıf işlerinin yürütülmesi için görevlere atanmak üzere gerekli personeli gerekçesi ile yönetim kuruluna teklif etmek.Bu senetle kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Gene sekreter kendi emrinde kefalete bağlı bir veznedar ve muhasip inha eder ve yönetim kurulunun tasvibine sunar.


Madde 13 -  DENETÇİLER:


   Denetçiler, vakıf genel kurulu tarafından üyeleri arasından iki yıl için ve üç kişi olarak seçilirler. Denetçiler kararlarını çoğunlukla verirler. Yönetim Kurulu, genel sekreter ve onun atayacağı personel,denetçilerin isteyeceği bütün bilgileri vermek,defter ve belgeleri göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür. Denetçilerin Sorumluluk Görev ve Yetkileri Şunlardır; Vakfın Genel Kuruluna karşı sorumludur. Belli olmayan zamanlarda en az ayda bir inceleme ve denetleme görevlerini yapmak ve lüzum gördükleri hususlar hakkında düzenleyecekleri ara raporlarını yönetim kuruluna vermek. Her Genel Kurul toplantısına denetleme raporu sunmak,çalışması hakkında gerekli raporu yönetim kuruluna sunmak. Gerekli gördüklerinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 Madde 13 -  DİĞER İLLER TEMSİLCİLERİ:


  Yedinci madde gereğince Genel Kurul vakfın gayelerinin gerçekleşebilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere lüzum gördüğü il ve kasabalarda kendi tespit edeceği ve ismen belirleyeceği adette temsilci seçer.Bu temsilciler en az 6 ay da bir toplanarak ortak konularda bir rapor hazırlarlar ve genel sekretere verirler. Masrafları vakıfça karşılanır. Genel sekreter bu raporları değerlendirir ve sonucu yönetim kuruluna sunar. Temsilciler gerekli görürlerse danışma kuruluyla birlikte çalışabilirler.


H
 -  VAKFIN HESAPLARI

Madde 14 -Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Vakfın muhasebesi Türk Ticaret kanunun tacirler için zorunlu kıldığı defterler ve bu konuda ki teamüller göz önünde tutularak düzenlenir. Genel Sekreter her yılın son ayı içinde gelecek yıla ait bütçe tasarılarını hazırlar ve yönetim kurulunun tasvibine sunar. Genel Sekreter,her takvim yılının sonunu izleyen en geç iki ay içinde vakfın bilançosunu düzenleyerek denetçilere ve yönetim kuruluna tevdi eder.Elazığ;Birinci noterliğinden tasdikli 17.2.1975 gün 1923 sayılı ve ekli bulunan listede adları ve imzaları daimi üyelerdir.

Madde 15 -Tüzüğün 37. Maddesinde sıralanan yönetim idare masraflarını ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışından kalan vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına sarf ve tahsis olunur. 


Geçici Madde 1

Vakfın yönetim ve denetimini müntahap kurallar teşekkül edinceye kadar aşağıdaki kurallarda adları yazılı arkadaşların yürütmesini kabul etmekteyiz.

Elazığ İzzet Paşa Vakfı ismiyle 16.04 1975 tarih 15210 sayılı resmi gazete de; İzzet Paşa Vakfı Elazığ adresinde;Vakfedenler: Abdülkadir Ural, Dr. Mehmet Adil Tokmak, Dr. Feyzi Selmanoğlu, Nüzhet Ağel, Mustafa Yalnızgil, Kemal Zırhlıoğlu ve Ahmet Metin Yaramanoğlundan müteşekkildir.İlk Yönetim Kurulu üyeleri;Mehmet Tokmak,Feyzi Selmanoğlu, Nüshet Ağel,Abdullah Yüksel,Mustafa Yalnızgil,Nuri Demirel ve Turgut Okay'dır. İlk Denetciler ise Cavit Kılıççöte,Necdet Altınterim ve Yusuf Serdaroğlu'dur.İlk danışma kurulu üyeleri Ömer Bilginoğlu,Kerim Sunguroğlu,İbrahim Demirel,Adnan Orakcıoğlu,Sabit Kosa,Namık Çitci, Mustafa Ergücü'den oluşmuş. İdare Uzuvları: Genel Kurul, Danışma Kurulu, Yönetim Kumlu, Genel Sekreterlik, Denetçiler ve diğer iller temsilcileri şeklinde bugünkü vakfı kurmuşlardır. 


Tescil kararını veren mahkemenin adı ve karar tarih No. su: Elazığ 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 27/3/1975 günlü ve E. 1975/148, K. 226 sayılı kararı.


Vakfın gayesi: Dini yönden sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak. Vakfedilen mal ve haklar: 50.000 liradır. 


Ocak 2017